หลังการเข้ามาควบคุมการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คสช. ได้ออกประกาศและคำสั่งเพื่อใช้ในการบริหารราชการ ซึ่งคำสั่งและประกาศเหล่านี้นอกจากจะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการในขณะปัจจุบันแล้วนั้น ยังถือได้อีกว่าเป็นแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิรูปประเทศ การรับทราบและรับรู้ในประกาศและคำสั่งเหล่านี้มีความจำเป็นต่อคนไทยทุกคน เพราะความเข้าใจในการจัดโครงสร้างการบริหารราชการ การแต่งตั้งคณะบุคคล คณะกรรมการ และการดำเนินการอื่นๆ จะทำให้ประชาชนได้เห็นภาพของวาระของ การพลิกโฉมประเทศไทย และ เข้าใจในทิศทาง


การจัดส่วนราชการ ส่วนงาน โครงสร้างการบริหาร คณะทำงาน เพื่อปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารของ คสช.
<<ดูข้อมูลทั้งหมด>>


ทิศทางสู่การพลิกโฉมประเทศของ คสช. ผ่านประกาศและคำสั่ง
<<ดูข้อมูลทั้งหมด>>