การจัดส่วนราชการ ส่วนงาน และโครงสร้าง ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามประกาศและคำสั่งที่ออกมา โดยในโครงสร้างหลักนั้น คสช.แบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วน คือ


1พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

1

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1

พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
รองผู้อำนวยการส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย (รอง ผอ.สรส.)

1

พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ
ผู้อำนวยการส่วนงานการบริหารราชการ (ผอ.สบร.)

1

พล.ท. อนันตพร กาญจนรัตน์
รองผู้อำนวยการส่วนงานการบริหารราชการ (รอง ผอ.สบร.)

 

คณะที่ปรึกษา

1

นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ที่ปรึกษา

1

นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ที่ปรึกษา

1

ดร. วิษณุ เครืองาม
ที่ปรึกษา

1

ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ที่ปรึกษา

1

พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
ที่ปรึกษา

1

พลเอก นพดล อินทปัญญา
ที่ปรึกษา

1

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ที่ปรึกษาและเลขานุการ

1

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ประธานคณะที่ปรึกษา

1

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รองประธานคณะที่ปรึกษา

1

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
รองประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง

1 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

1 พลเอก อักษรา เกิดผล

รองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

1 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคง

1 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคง

1 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคง

1 พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคง

1 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคง

1 พลเอก สกล ชื่นตระกูล

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคง

1 เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร

ผู้ช่วยเลขานุการ

1 พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ฝ่ายเศรษฐกิจ

1 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ

1 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ

1 พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ

1 พลอากาศเอก ตรีเทศ สนแจ้ง

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ

1 พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ

1 พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ

1 พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ

1 พลโท พรจักร มนูธรรม

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ

1 นาย ประสงค์ พูนธเนศ

คณะทำงาน

1 นาย เพิ่มพงษ์ เชาวลิต

คณะทำงาน

1 พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

คณะทำงาน

1 พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

คณะทำงาน

 

ฝ่ายกิจการพิเศษ

1 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

1 พลโท สุชาติ หนองบัว

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

1 พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกิจการพิเศษ

1 พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกิจการพิเศษ

1 พลตำรวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกิจการพิเศษ

1 พลตำรวจเอก สันติ เพ็ญสูตร

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกิจการพิเศษ

1 พลตำรวจโท อำนาจ อันอาตม์งาม

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกิจการพิเศษ

1 พลโท ชานุกร ตัณฑโกศล

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกิจการพิเศษ

 

ฝ่ายสังคมจิตวิทยา

1 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา

1 พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา

1 พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายสังคมจิตวิททยา

1 พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายสังคมจิตวิททยา

1 พลเรือโท ธนะรัตน์ อุบล

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายสังคมจิตวิททยา

1 พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายสังคมจิตวิททยา

1 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายสังคมจิตวิททยา

1 พลเอก ประตินันต์ สายหัสดี

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายสังคมจิตวิททยา

 

ฝ่ายกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม

1 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1 พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

รองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1 พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1 พลเอก ณัทกร เกิดผลสุข

ที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

คณะกรรมการ

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว


1

นาย ชาญเชาว์ ไชยานุกิจ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาง สุทธศรี วงษ์สมาน
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย วิบูลย์ สงวนพงศ์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย วิเชียร ชวลิต
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย ถวิล เปลี่ยนศรี
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย อภินันท์ จันทรังษี
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย ประวิทย์ เคียงผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย สุเมธ มโหสถ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลเอก อักษรา เกิดผล
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย สุเมธ มโหสถ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย ชวลิต ชูขจร
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาง สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

ดร. สุวัตร สิทธิหล่อ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย ชาติชาย สุทธิกลม
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย สรรเสริญ พลเจียก
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


1

นาย ชาญเชาว์ ไชยานุกิจ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาง สุทธศรี วงษ์สมาน
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย วิบูลย์ สงวนพงศ์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย วิเชียร ชวลิต
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย ถวิล เปลี่ยนศรี
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย อภินันท์ จันทรังษี
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย ประวิทย์ เคียงผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย สุเมธ มโหสถ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลเอก อักษรา เกิดผล
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย สุเมธ มโหสถ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย ชวลิต ชูขจร
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาง สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

ดร. สุวัตร สิทธิหล่อ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย ชาติชาย สุทธิกลม
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

1

นาย สรรเสริญ พลเจียก
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว