เกี่ยวกับเรา

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2552 จากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบองค์กรและบุคคลในภาครัฐจานวนหนึ่ง ที่จะให้มีหน่วยบริหารจัดการข้อมูลการเมืองไทย ทำหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และให้บริการข้อมูลแก่องค์กรในเครือข่าย อันประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก รวมไปถึงการให้บริการข้อมูลทางการเมืองแก่สาธารณชนทั่วไป โดยยึดหลักความเป็นกลางทางการเมือง

ภารกิจและหลักการทำงาน

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยดำเนินการจัดเก็บและประมวลข้อมูลทางการเมืองโดยยึดหลักความถูก ต้องและความเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัดประยุกต์ใช้หลักวิชาการและจรรยาบรรณการวิจัย ในการวิเคราะห์ตีความและนำเสนอข้อมูลโดยอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ ชัดเจนและเก็บรักษาความลับของแหล่งข้อมูล