เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 4910 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 2001 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 334 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 2284 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 4263 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 4117 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 728 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1762 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 4808 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 8944 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 1520 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 2238 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 3062 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1207 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 925 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 310 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 3765 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 811 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 6113 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 779 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 293 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 3962 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 1170 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com