เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 3471 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1464 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 253 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 1657 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 3122 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 2898 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 488 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1361 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 3306 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 6669 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 1046 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 1632 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2231 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1110 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 668 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 217 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 2811 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 626 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 4673 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 529 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 204 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 3060 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 867 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com