เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 3220 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1336 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 232 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 1516 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 2924 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 2665 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 439 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1283 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 3035 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 6166 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 971 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 1521 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2060 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1081 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 607 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 194 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 2602 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 583 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 4389 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 494 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 181 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 2902 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 795 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com