เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 3129 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1284 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 216 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 1471 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 2832 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 2582 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 408 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1250 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 2932 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 5929 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 933 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 1466 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 1988 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1058 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 574 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 176 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 2521 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 556 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 4245 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 471 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 164 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 2816 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 763 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com