เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 4490 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1856 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 309 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 2079 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 3958 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 3764 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 667 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1648 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 4416 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 8334 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 1438 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 2073 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2835 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1185 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 838 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 284 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 3500 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 761 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 5719 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 711 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 264 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 3722 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 1092 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com