เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 3917 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1654 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 283 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 1865 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 3507 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 3308 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 577 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1481 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 3774 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 7492 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 1167 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 1817 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2504 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1146 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 744 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 246 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 3130 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 687 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 5042 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 609 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 233 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 3337 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 978 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com