เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 4694 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1918 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 319 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 2172 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 4115 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 3919 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 691 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1699 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 4617 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 8618 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 1469 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 2141 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2938 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1192 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 874 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 292 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 3617 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 781 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 5923 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 741 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 274 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 3833 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 1127 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com