เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 4285 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1772 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 301 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 2010 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 3775 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 3588 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 641 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1586 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 4096 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 8055 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 1274 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 1959 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2720 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1176 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 812 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 274 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 3380 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 737 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 5357 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 673 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 256 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 3570 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 1058 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com