เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 4133 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1726 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 294 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 1953 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 3676 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 3488 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 612 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1531 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 3960 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 7845 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 1231 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 1901 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2627 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1163 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 785 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 261 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 3279 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 717 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 5210 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 649 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 247 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 3477 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 1027 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com