เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 3195 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1313 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 227 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 1501 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 2882 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 2631 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 430 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1269 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 2999 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 6072 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 954 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 1504 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2033 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1072 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 596 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 186 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 2574 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 576 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 4341 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 487 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 175 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 2872 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 783 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com