เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 3335 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1392 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 242 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 1579 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 3026 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 2776 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 462 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1316 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 3152 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 6384 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 1005 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 1567 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2139 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1095 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 634 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 204 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 2695 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 602 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 4505 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 509 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 193 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 2967 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 835 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com