เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 4699 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1920 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 320 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 2174 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 4118 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 3923 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 693 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1702 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 4623 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 8623 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 1471 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 2147 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2942 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1194 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 875 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 294 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 3624 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 783 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 5927 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 742 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 275 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 3836 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 1128 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com