เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานอิสระ

 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( 3170 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( 1300 )
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( 221 )
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ( 1488 )
 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( 2864 )
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 2605 )
สำนักงานอัยการสูงสุด ( 420 )
 

องค์กรอื่นของรัฐ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 1260 )
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( 2969 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 6017 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( 944 )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( 1481 )
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( 2011 )
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ( 1064 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( 586 )
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ( 180 )
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ( 2545 )
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( 567 )
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( 4289 )
สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( 481 )
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( 170 )
สถาบันพระปกเกล้า ( 2842 )
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( 773 )
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com