เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ชื่อย่อ : กกต. (OECT)

พันธกิจ :
1.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.เผยแพร่ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เว็บไซด์ : http://www.ect.go.th/

1


คณะผู้บริหารชุดปี 2555


คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com