เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อย่อ : สป.ศช. (NESAC)

พันธกิจ :
1 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 พัฒนาระบบการดำเนินการต่างๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ให้มี ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความโปร่งใส
3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารงบประมาณ ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4 เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซด์ : http://www.nesac.go.th/

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

นางสาว จรัสโฉม วีระพรวณิชย์กุล
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พรทิพย์ โรจน์ธำรง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว หิรัญญา บุญจำรูญ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อนันต์ เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

นาย กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต
รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย โอกาส เตพละกุล
ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2557
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com