เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อย่อ : สตง. (OAG)

พันธกิจ :
1. ตรวจสอบ พัฒนา และเสริมสร้างกลไกการใช้อำนาจรัฐให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล
2. สร้างกลไกและบูรณาการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ 3. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้การศึกษา และเผยแพร่งานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

เว็บไซด์ : http://www.oag.go.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี 2555


คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
 

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com