เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ชื่อ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ชื่อย่อ : สผผ. (OOT)

พันธกิจ :
1. ตรวจสอบ พัฒนา และเสริมสร้างกลไกการใช้อำนาจรัฐให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล
2. สร้างกลไกและบูรณาการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ
3. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้การศึกษา และเผยแพร่งานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

เว็บไซด์ : www.ombudsman.go.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

นาย ปราโมทย์ โชติมงคล
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง วิยะดา สิมะเสถียร
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2555
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com