เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ชื่อ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ชื่อย่อ : (CPB)

พันธกิจ :
เป็นองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยคำนึงถึงประโยชน์อย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เว็บไซด์ : www.crownproperty.or.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

พล.อ. จิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง วรรณวิมล ศุภประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง อมรรัตน์ โล่สุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

นาย กรณ์ จาติกวณิช
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พนัส สิมะเสถียร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง วรรณวิมล ศุภประเสริฐ
เลขานุการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง วรรณวิมล ศุภประเสริฐ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุธี สิงห์เสน่ห์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เชาวน์ ณศีลวันต์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เสนาะ อูนากูล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2555
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com