เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : ธปท. (BOT)

พันธกิจ :
มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มั่นคง มีเสถียรภาพ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซด์ : http://www.bot.or.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ
รองผู้ว่าการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เกริก วณิกกุล
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

นาย คณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล
ประธานกรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ
เลขานุการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศิริ การเจริญดี
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. สมชัย สัจจพงษ์
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมเกียรติ อนุราษฎร์
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อำพน กิตติอำพน
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เกริก วณิกกุล
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เกริก วณิกกุล
รองประธานกรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง เสาวณี สุวรรณชีพ
กรรมการ ธปท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2541  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com