เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : ก.ล.ต. (SEC)

พันธกิจ :
1. ลูกค้าและสถาบันตัวกลาง
ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางการเงิน และสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันตัวกลางเพื่อให้เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

2. ผลิตภัณฑ์และบริการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ

3. การปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานโดยไม่ผิดพลาดตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยืดหยุ่น และความเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก

4. บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุน

เว็บไซด์ : http://www.sec.or.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

นาย ชาลี จันทนยิ่งยง
รองเลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ทิพยสุดา ถาวรามร
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประทิด บุญยัษฐิติ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ปะราลี สุคนธมาน
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์
เลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง วรัชญา ศรีมาจันทร์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วสันต์ เทียนหอม
รองเลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว นวพร เรืองสกุล
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการโดยตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พรรณี สถาวโรดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยรรยง พวงราช
กรรมการโดยตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
กรรมการโดยตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2555
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2540  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com