เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ชื่อย่อ : คปภ. (OIC)

พันธกิจ :
1.เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย 2.เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย 3.พัฒนากฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร 4.ส่งเริมโครงสร้างพื้นฐานด้านประกันภัย

เว็บไซด์ : http://www.oic.or.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล
เลขาธิการ คปภ.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว วราวรรณ เวชชสัสต์
รองเลขาธิการ ด้านกำกับ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิวัฒน์ เกิดไพบูลย์
รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครอง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

นาย การุณ กิตติสถาพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศ.พิเศษ ชูเกียรติ ประมูลผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ธาริษา วัฒนเกส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นิโรธ เจริญประกอบ
กรรมการโดยตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการโดยตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยรรยง พวงราช
กรรมการโดยตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการโดยตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วัฒนา รัตนวิจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย โกวิทย์ โปษยานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com