เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ชื่อ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : ส.ส.ท. (TPBS)

พันธกิจ :
ให้บริการด้านข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

เว็บไซด์ : www.thaipbs.or.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

นาง กรกมล นันทสุคนธ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย กอบสิน ธนผลิน
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บัณฑิต ศรีอมร
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พรพิมล เสนผดุง
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พิเชียร พีรพัฒน์ดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักมัลติมีเดียและสารสนเทศ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว สุมนา สุวรรณอำภา
ผู้อำนวยการสำนักรับฟังและการมีส่วนร่วม
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย องอาจ โพธิวร
ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อโณทัย อุดมศิลป
ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เทพชัย หย่อง
ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

นาย กมล กมลตระกูล
กรรมการนโยบาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง จินตนา พันธุฟัก
กรรมการนโยบาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จุมพล พูลภัทรชีวิน
กรรมการนโยบาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นายพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป
ประธานกรรมการนโยบาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง มัทนา หอมลออ
กรรมการนโยบาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

รศ. มาลี บุญศิริพันธ์
กรรมการนโยบาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการนโยบาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมชัย สุวรรณบรรณ
กรรมการนโยบาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

รองศาสตราจารย์ อรศรี งามวิทยาพงศ์
กรรมการนโยบาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com