เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ชื่อ : สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ชื่อย่อ : สคฝ (DPA)

พันธกิจ :
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงิน สถาบันการเงิน และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
สร้างระบบการเรียกเก็บเงินนำส่งจากสถาบันการเงินที่เหมาะสม รวมทั้งดูแล และบริหารเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สร้างความพร้อมของระบบข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมของระบบการคุ้มครองและกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากที่ถูกต้อง รวดเร็ว
ดำเนินงานและบริหารสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลที่สมาคมคุ้มครองเงินฝากระหว่างประเทศเสนอแนะเอาไว้

เว็บไซด์ : www.dpa.or.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

นางสาว กมลวรรณ ศีลาภิรัติ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินลงทุน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง กุลฤดี ช่วงประยูร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงินและจ่ายคืนผู้ฝาก
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง นริดา เศรษฐบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายคุ้มครองเงินฝาก
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นิยาภรณ์ โพธิ์กลั่น
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและสำนักงาน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว ปณาลี วิเศษสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวิจัย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ปิติ ศุภกิจโกศลชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและชำระบัญชี
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พัสกร มณีเนตร
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง วรลักษณ์ โชคชัยธรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว ศิริกุล โรจนทีรติกานต์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สิงหะ นิกรพันธุ์
ผู้อำนวยการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง เพียงพร รัตนโสภิณสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและเลขานุการองค์กร
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ถาวร พานิชพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านกฎหมาย)
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. นริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศานิต ร่างน้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการเงินการคลัง)
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง สาลินี วังตาล
กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สิงหะ นิกรพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง สุกัญญา จันทรปรรณิก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการเงินการคลัง)
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com