เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ : บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อย่อ : (CLT)

พันธกิจ :
1. สร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
2. สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
3. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นอ้างอิง
4. มุ่งเน้นมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล และสร้างเครือข่ายกับห้องปฏิบัติการประเทศคู่ค้าหลัก
5. เป็นพันธมิตรกับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
6. ขยายขอบข่ายการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
7. พัฒนาบุคลากรภายในให้มีประสิทธิภาพ และขีดความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า

เว็บไซด์ : www.centrallabthai.com

1


คณะผู้บริหารชุดปี 2555


คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
 

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com