เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ชื่อย่อ : ก.ส.ค. (AFTC)

พันธกิจ :
1. กำกับดูแลการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้ผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
3.สนองนโยบายรัฐบาลในการใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

เว็บไซด์ : www.aftc.or.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

นาย ฐิติ จิระสานต์
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว นภาพร จิระพันธ์ทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง นิรมล ทวี
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง นิออน กนกพิพัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการและอำนวยการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วันชัย ผโลทัยถเกิง
เลขาธิการ คณะกรรมการ ก.ส.ล.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง วันทนีย์ เทพเสรี
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและการพนักงาน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว วิชชุลดา สำลีรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วีรชาติ อินทร์กง
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุดใจ สุนาสวน
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธนะพัฒน์ ชัยเจริญพัฒน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยรรยง พวงราช
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วันชัย ผโลทัยถเกิง
กรรมการและเลขานุการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com