เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ชื่อ : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ชื่อย่อ : กบข. (GPF)

พันธกิจ :
1.เพื่อเป็นหลักประกันการจ่าบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่สมาชิกเมื่อออกจากราชการ
2.เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 3.เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อิ่นใหห้แก่สมาชิก

เว็บไซด์ : www.gpf.or.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

นางสาว นัชชา พรตปกรณ์
รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บุญเลิศ อันประเสริฐพร
ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พัชนี สุธีวิตานันท์
ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยิ่งยง นิลเสนา
รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว วริยา ว่องปรีชา
รองเลขาธิการกลุ่มงานปฏิบัติการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ศรีกัญญา ยาทิพย์
ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

นาย กิติเดช จันทรศรีวงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ณัฐชาติ จารุจินดา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ปัญญารัตน์ วิระยะวานิช
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

หม่อมหลวง ผกาแก้ว บุญเลี้ยง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พรชัย จำรูญพาณิชย์กุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วรวิทย์ จำปีรัตน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วัยวุฒิ หล่อตระกูล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. สมชัย สัจจพงษ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมชิต สตภูมินทร์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง สุชาดา กิระกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. เกษมสันต์ จิณณวาโส
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เชาวนะ ไตรมาศ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง เพ็ญจา อ่อนชิต
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2555
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com