เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ชื่อ : สำนักงานคณะกรรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ชื่อย่อ : คปก (LRCT)

พันธกิจ :
1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. เสนอความเห็นและเสนอแนะคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม หรือตรากฎหมายที่จำเป็นตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและการบริหารราชการแผ่นดิน
3. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำกฎหมายของประชาชน
5. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยการให้ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
6. จัดทำรายงารผลการปฎิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

เว็บไซด์ : www.lrct.go.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2555
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com