เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สถาบันพระปกเกล้า

ชื่อ : สถาบันพระปกเกล้า

ชื่อย่อ : (KPI)

พันธกิจ :
สถาบันพระปกเกล้า เป็นองค์การมหาชนอิสระทางวิชาการในกำกับของประธานรัฐสภา โดยมีสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรบริหารสูงสุด ขอบข่ายการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิชาการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องของการวิจัย การจัดการศึกษา อบรม และเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย และการเมืองการปกครอง รวมทั้งให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้าน การบริหารปกครองบ้านเมืองที่ดี ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

เว็บไซด์ : www.kpi.ac.th

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

ดร. ถวิลวดี บุรีกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

รศ.ดร. นิยม รัฐอมฤต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิทวัส ชัยภาคภูมิ
รองเลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง วีรนุช พลนิกร
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

รศ. วุฒิสาร ตันไชย
รองเลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์
ผู้อำนวยการ สำนักการเมืองภาคพลเมือง
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว สุพรรณี งามวุฒิกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. อรัญ โสตถิพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.อ. เอกชัย ศรีวิลาศ
ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

ม.ร.ว. กำลูนเทพ เทวกุล
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเอก ธีรเดช มีเพียร
รองประธานสภาสถาบัน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง นรรัตน์ พิมเสน
กรรมการสภาสถาบัน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสถาบันและเลขานุการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ท่านผู้หญิง ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พิทูร พุ่มหิรัญ
กรรมการสภาสถาบัน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว วลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการสภาสถาบัน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเอก วินัย ภัททิยกุล
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. วิษณุ เครืองาม
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.อ. ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. สมชัย ฤชุพันธ์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานสถาบัน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อนันต์ อริยะชัยพานิชย์
กรรมการสภาสถาบัน
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อภัย จันทนจุลกะ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com