เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ชื่อย่อ : กสทช. (NBTC)

พันธกิจ :
กำหนด จัดสรร และกำกับดูแล การใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความจำเป็นของการประกอบกิจการ

เว็บไซด์ : http://www2.nbtc.go.th/

1


คณะผู้บริหารชุดปี


คณะผู้บริหาร

1

นาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ทศพร เกตุอดิศร
รองเลขาธิการ กสทช.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประเสริฐ อภิปุญญา
รองเลขาธิการ กสทช.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พิทยาพล จันทนะสาโร
รองเลขาธิการ กสทช.
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการ

1

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสง่า
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ผู้ช่วย ศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุทธิพล ทวีชัยการ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว สุภิญญา กลางณรงค์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

 

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด  
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2555
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com