เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 15862 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 14525 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 8672 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 10309 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 12865)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 12000)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 5808)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 17696)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 9852)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 13789)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 12432)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1508)
สถาบันการบินพลเรือน ( 8792)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 12064)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 10177)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 5618)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 12409)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 11905)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 9770)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 7153)
การเคหะแห่งชาติ ( 10679)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 9807)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 14058)
การประปานครหลวง ( 7781)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 13670)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 2909)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 9445)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 5271)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 4597)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1357)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3117)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 6477)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 3513)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3127)
องค์การสวนยาง ( 4135)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 4733)
องค์การสะพานปลา ( 1462)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 9127)
องค์การคลังสินค้า ( 4702)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 8842)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 6263)
องค์การสวนสัตว์ ( 2259)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (10251)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (7390)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (6576)
องค์การเภสัชกรรม (9721)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (10884)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 13462)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 3748)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 9285)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 8039)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 11956)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 8182)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 6777)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 7611)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 8820)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 6477)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com