เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 18169 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 16279 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 9806 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 11755 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 14653)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 13566)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 6521)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 20117)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 10886)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 15489)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 13991)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1721)
สถาบันการบินพลเรือน ( 9940)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 13821)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 11520)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 6403)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 14026)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 13416)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 10749)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 8114)
การเคหะแห่งชาติ ( 12064)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 11216)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 15915)
การประปานครหลวง ( 8776)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 15546)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 3370)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 10828)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 5994)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 5288)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1550)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3419)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 7495)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 3985)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3598)
องค์การสวนยาง ( 4684)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 5416)
องค์การสะพานปลา ( 1665)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 10433)
องค์การคลังสินค้า ( 5373)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 10185)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 7220)
องค์การสวนสัตว์ ( 2535)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (11584)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (8441)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (7467)
องค์การเภสัชกรรม (11068)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (12624)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 15355)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 4311)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 10667)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 9155)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 13710)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 9228)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 7715)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 8669)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 10011)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 6871)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com