เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 17635 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 15880 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 9526 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 11454 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 14271)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 13168)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 6382)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 19593)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 10652)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 15121)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 13540)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1668)
สถาบันการบินพลเรือน ( 9707)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 13436)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 11257)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 6238)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 13672)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 13105)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 10543)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 7901)
การเคหะแห่งชาติ ( 11746)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 10904)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 15463)
การประปานครหลวง ( 8549)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 15089)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 3272)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 10545)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 5806)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 5118)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1495)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3345)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 7228)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 3889)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3476)
องค์การสวนยาง ( 4540)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 5261)
องค์การสะพานปลา ( 1615)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 10071)
องค์การคลังสินค้า ( 5205)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 9824)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 6992)
องค์การสวนสัตว์ ( 2465)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (11292)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (8182)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (7261)
องค์การเภสัชกรรม (10749)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (12181)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 14992)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 4200)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 10376)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 8889)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 13277)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 8983)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 7488)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 8385)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 9721)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 6789)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com