เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 16136 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 14746 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 8774 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 10462 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 13081)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 12176)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 5867)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 17939)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 9972)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 13962)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 12574)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1532)
สถาบันการบินพลเรือน ( 8904)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 12220)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 10333)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 5708)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 12624)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 12057)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 9887)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 7254)
การเคหะแห่งชาติ ( 10801)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 9960)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 14271)
การประปานครหลวง ( 7901)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 13840)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 2944)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 9584)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 5330)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 4646)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1376)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3152)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 6569)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 3566)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3166)
องค์การสวนยาง ( 4186)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 4800)
องค์การสะพานปลา ( 1482)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 9253)
องค์การคลังสินค้า ( 4752)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 8963)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 6348)
องค์การสวนสัตว์ ( 2285)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (10397)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (7486)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (6649)
องค์การเภสัชกรรม (9864)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (11064)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 13694)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 3839)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 9425)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 8165)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 12133)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 8285)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 6862)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 7696)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 8945)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 6525)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com