เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 15871 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 14528 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 8673 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 10312 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 12868)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 12003)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 5808)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 17699)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 9855)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 13797)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 12434)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1509)
สถาบันการบินพลเรือน ( 8793)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 12068)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 10181)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 5620)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 12414)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 11906)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 9771)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 7155)
การเคหะแห่งชาติ ( 10682)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 9808)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 14063)
การประปานครหลวง ( 7783)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 13676)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 2910)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 9450)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 5271)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 4597)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1358)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3117)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 6479)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 3514)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3128)
องค์การสวนยาง ( 4136)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 4734)
องค์การสะพานปลา ( 1463)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 9127)
องค์การคลังสินค้า ( 4705)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 8844)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 6268)
องค์การสวนสัตว์ ( 2259)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (10254)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (7390)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (6578)
องค์การเภสัชกรรม (9725)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (10888)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 13463)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 3749)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 9288)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 8043)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 11965)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 8184)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 6782)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 7615)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 8823)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 6477)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com