เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 19058 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 16993 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 10306 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 12307 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 15608)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 14367)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 6850)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 21083)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 11397)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 16204)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 14769)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1856)
สถาบันการบินพลเรือน ( 10448)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 14588)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 12054)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 6734)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 14703)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 14056)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 11214)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 8495)
การเคหะแห่งชาติ ( 12773)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 11878)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 16810)
การประปานครหลวง ( 9302)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 16395)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 3557)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 11411)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 6405)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 5670)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1657)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3562)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 7944)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 4180)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3815)
องค์การสวนยาง ( 4947)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 5735)
องค์การสะพานปลา ( 1759)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 11101)
องค์การคลังสินค้า ( 5683)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 10743)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 7651)
องค์การสวนสัตว์ ( 2649)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (12253)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (8911)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (7882)
องค์การเภสัชกรรม (11589)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (13442)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 16078)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 4503)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 11272)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 9633)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 14393)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 9626)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 8132)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 9156)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 10560)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 7020)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com