เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 16287 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 14856 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 8835 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 10553 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 13204)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 12290)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 5910)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 18070)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 10078)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 14067)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 12650)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1544)
สถาบันการบินพลเรือน ( 8986)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 12321)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 10418)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 5765)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 12749)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 12143)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 9941)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 7304)
การเคหะแห่งชาติ ( 10886)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 10047)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 14393)
การประปานครหลวง ( 7974)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 13942)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 2966)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 9673)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 5370)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 4679)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1385)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3173)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 6625)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 3607)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3192)
องค์การสวนยาง ( 4213)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 4835)
องค์การสะพานปลา ( 1493)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 9326)
องค์การคลังสินค้า ( 4797)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 9030)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 6398)
องค์การสวนสัตว์ ( 2300)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (10482)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (7544)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (6700)
องค์การเภสัชกรรม (9943)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (11172)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 13811)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 3870)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 9511)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 8226)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 12227)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 8348)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 6926)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 7757)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 9025)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 6547)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com