เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 16022 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 14654 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 8735 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 10405 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 12997)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 12105)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 5841)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 17853)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 9922)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 13902)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 12521)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1526)
สถาบันการบินพลเรือน ( 8863)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 12167)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 10273)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 5668)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 12524)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 11983)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 9821)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 7219)
การเคหะแห่งชาติ ( 10753)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 9897)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 14193)
การประปานครหลวง ( 7847)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 13775)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 2929)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 9533)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 5311)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 4624)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1367)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3136)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 6542)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 3544)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3149)
องค์การสวนยาง ( 4160)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 4769)
องค์การสะพานปลา ( 1474)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 9212)
องค์การคลังสินค้า ( 4732)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 8923)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 6312)
องค์การสวนสัตว์ ( 2271)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (10346)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (7453)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (6626)
องค์การเภสัชกรรม (9816)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (10998)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 13591)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 3781)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 9362)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 8106)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 12066)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 8250)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 6826)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 7665)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 8893)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 6499)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com