เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 20062 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 17947 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 10947 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 12903 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 16568)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 15326)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 7276)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 22397)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 12147)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 16937)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 15585)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1999)
สถาบันการบินพลเรือน ( 11110)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 15421)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 12647)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 7062)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 15968)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 14807)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 11674)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 8979)
การเคหะแห่งชาติ ( 13495)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 12580)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 17827)
การประปานครหลวง ( 9839)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 17236)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 3766)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 12057)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 6910)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 6091)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1794)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3763)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 9549)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 4371)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 4089)
องค์การสวนยาง ( 5260)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 6065)
องค์การสะพานปลา ( 1840)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 11830)
องค์การคลังสินค้า ( 6056)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 11401)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 8132)
องค์การสวนสัตว์ ( 2769)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (12927)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (9466)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (8349)
องค์การเภสัชกรรม (12254)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (14264)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 16979)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 4757)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 11852)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 10196)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 15243)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 10186)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 8733)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 9724)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 11185)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 7192)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com