เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 20047 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 17940 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 10943 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 12899 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 16559)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 15317)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 7271)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 22392)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 12140)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 16930)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 15578)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1998)
สถาบันการบินพลเรือน ( 11102)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 15414)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 12635)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 7059)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 15962)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 14803)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 11663)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 8974)
การเคหะแห่งชาติ ( 13484)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 12577)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 17818)
การประปานครหลวง ( 9830)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 17227)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 3766)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 12044)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 6908)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 6088)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1793)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3763)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 9541)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 4366)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 4086)
องค์การสวนยาง ( 5254)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 6061)
องค์การสะพานปลา ( 1839)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 11827)
องค์การคลังสินค้า ( 6048)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 11395)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 8126)
องค์การสวนสัตว์ ( 2768)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (12913)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (9458)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (8345)
องค์การเภสัชกรรม (12240)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (14250)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 16975)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 4752)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 11848)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 10188)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 15239)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 10180)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 8727)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 9716)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 11177)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 7187)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com