เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 18701 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 16668 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 10101 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 12091 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 15310)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 14042)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 6722)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 20720)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 11182)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 15927)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 14454)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1796)
สถาบันการบินพลเรือน ( 10236)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 14274)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 11844)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 6604)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 14357)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 13809)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 11020)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 8323)
การเคหะแห่งชาติ ( 12455)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 11606)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 16440)
การประปานครหลวง ( 9077)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 16031)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 3487)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 11194)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 6228)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 5513)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1611)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3497)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 7779)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 4101)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3741)
องค์การสวนยาง ( 4855)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 5620)
องค์การสะพานปลา ( 1717)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 10858)
องค์การคลังสินค้า ( 5566)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 10526)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 7484)
องค์การสวนสัตว์ ( 2606)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (11932)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (8717)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (7711)
องค์การเภสัชกรรม (11377)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (13140)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 15744)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 4428)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 11004)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 9437)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 14148)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 9478)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 7951)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 8963)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 10326)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 6967)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com