เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 16568 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 15022 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 8977 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 10718 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 13383)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 12436)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 5975)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 18286)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 10199)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 14222)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 12796)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1573)
สถาบันการบินพลเรือน ( 9076)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 12494)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 10571)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 5847)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 12947)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 12307)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 10024)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 7393)
การเคหะแห่งชาติ ( 11010)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 10227)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 14577)
การประปานครหลวง ( 8083)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 14118)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 3021)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 9807)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 5436)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 4748)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1411)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3215)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 6718)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 3662)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3235)
องค์การสวนยาง ( 4262)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 4905)
องค์การสะพานปลา ( 1517)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 9447)
องค์การคลังสินค้า ( 4862)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 9137)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 6478)
องค์การสวนสัตว์ ( 2326)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (10634)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (7648)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (6783)
องค์การเภสัชกรรม (10066)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (11346)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 14013)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 3962)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 9678)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 8327)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 12378)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 8440)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 7027)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 7855)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 9134)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 6588)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com