เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 19599 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 17512 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 10660 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 12608 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 16091)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 14963)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 7074)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 21787)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 11874)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 16554)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 15157)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1920)
สถาบันการบินพลเรือน ( 10782)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 15002)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 12354)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 6901)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 15707)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 14457)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 11416)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 8741)
การเคหะแห่งชาติ ( 13138)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 12238)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 17377)
การประปานครหลวง ( 9616)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 16827)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 3674)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 11731)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 6672)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 5879)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1747)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3683)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 9260)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 4277)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3985)
องค์การสวนยาง ( 5080)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 5876)
องค์การสะพานปลา ( 1795)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 11456)
องค์การคลังสินค้า ( 5872)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 11062)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 7925)
องค์การสวนสัตว์ ( 2703)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (12594)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (9163)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (8115)
องค์การเภสัชกรรม (11916)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (13858)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 16571)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 4616)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 11547)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 9918)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 14836)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 9869)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 8496)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 9409)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 10878)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 7104)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com