เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพลังงาน

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( 17002 )
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( 15352 )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 9208 )
การไฟฟ้านครหลวง ( 10959 )
 

กลุ่มขนส่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 13737)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( 12741)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( 6132)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( 18776)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( 10375)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ( 14583)
บริษัท ขนส่ง จำกัด ( 13075)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( 1615)
สถาบันการบินพลเรือน ( 9308)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 12842)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( 10846)
 

กลุ่มสื่อสาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( 5999)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( 13221)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ( 12614)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( 10228)
 

สาธารณูปการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( 7599)
การเคหะแห่งชาติ ( 11306)
องค์การจัดการน้ำเสีย ( 10508)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 14916)
การประปานครหลวง ( 8279)
การประปาส่วนภูมิภาค ( 14520)
 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( 3118)
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( 10067)
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( 5576)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( 4895)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ( 1440)
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( 3257)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( 6924)
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ( 3745)
 

กลุ่มเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( 3315)
องค์การสวนยาง ( 4364)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( 5027)
องค์การสะพานปลา ( 1557)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( 9688)
องค์การคลังสินค้า ( 4976)
 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( 9414)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( 6673)
องค์การสวนสัตว์ ( 2381)
 

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (10890)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (7825)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (6963)
องค์การเภสัชกรรม (10319)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (11688)
 

กลุ่มสถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน ( 14410)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 4075)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ( 9972)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 8532)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( 12705)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( 8625)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( 7186)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( 8044)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 9368)
สำนักงานธนานุเคราะห์ ( 6656)
 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com