เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : บมจ. อสมท ()

สังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี

พันธกิจ :
1. เสริมสร้างความเป็นองค์กรสือสารมวลชนชั้นนำภูมิภาคอาเซียนที่รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

2. ดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. สร้างศักย์ภาพที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย ครบวงจร และมีพลวัตรอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซด์ : www.mcot.net

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
10,833.200
355.804
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
10,651.700
1,376.450
949.481
2553
10,389.320
1,422.720
836.448
2552
9,692.650
1,393.360
384.314
2551
8,907.530
1,228.280
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
8,273.000
772.000
610.380

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย จักรพันธุ์ ยมจินดา
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศาสตราจารย์ พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บุญธรรม พิกุลศรี
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประเสริฐ เกษมโกเมศ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พรศิริ มโนหาญ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุธรรม แสงประทุม
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุรชัย โฆษิตเสรีวงค์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เข็มชัย ชุติวงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ไกรทส องค์ชัยศักดิ์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาง กมลาสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาง กฤตพร พากเพียร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาง กฤตพร พากเพียร
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย คณิต บุษบง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย ชลิต ลายลิขิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาง ช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาง ดวงใจ มหารักขกะ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย ธนะชัย วงศ์ทองศรี
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาง นิ่มอนงค์ เย็นสบาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาง ปรารถนา นันทรัตพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย พลชัย วินิจฉัยกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย พลชัย วินิจฉัยกุล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นางสาว มาลิน พลธีระเสถียร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาง ลภามาศ ตัณฑวรรธนะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย สนามชัย กำจร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย สมจิต ชินสมบูรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย สุชาติ สิมากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาง สุทิศา เหลืองไพโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาง สุทิศา เหลืองไพโรจน์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย สุระ เกนทะนะศิล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย อำพล ทรงจรินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย เขมทัตต์ พลเดช
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี --ไม่ระบุปี--  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com