เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ชื่อ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ชื่อย่อ : GLO ()

สังกัด : กระทรวงการคลัง

พันธกิจ :
 1. ผลิต จำหน่าย ออกรางวัล และจ่ายรางวัลและสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำรายได้ส่งรัฐ

 2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

 3. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ทันสมัย และบริหารจัดการตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

เว็บไซด์ : http://www.glo.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
26,588.180
918.588
14,636.300
2553
34,067.580
670.911
14,662.250
2552
30,800.270
383.691
14,453.780
2551
15,148.240
461.978
7,011.420
2550
30,201.200
1,211.030
12,710.930

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย จรินทร์ จักกะพาก
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชนรรค์ พุทธมิลินประทีป
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. มนัส โนนุช
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลโท รุจวินท์ กิจวิทย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วีรภัทร ศรีไชยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง เบญจา หลุยเจริญ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

ทพญ. กุณฑีรา ตันติรังสี
รองผู้อำนวยการ

1

นาง นัยนา ปานสาคร
รองผู้อำนวยการ

1

พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี
รองผู้อำนวยการ

1

นาง วิมลลักษณ์ บุญยิ่งยงสถิตย์
รองผู้อำนวยการ

1

พลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร
ผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com