เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ชื่อ : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ชื่อย่อ : รยส. ()

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
 1. สร้างรายได้จากธุรกิจหลักและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
 
2. ผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
 
3. พัฒนาและเพิ่มคุณค่าทรัพยากรบุคคล
 
4. เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถด้านการจัดการขององค์กร

เว็บไซด์ : http://www.thaitobacco.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
23,116.590
1,660.030
2,413.000
2554
23,567.430
5,788.500
2,818.000
2553
20,590.640
5,817.620
4,619.000
2552
19,379.950
5,803.650
9,857.000
2551
11,685.030
5,997.960
4,575.000
2550
23,248.990
6,234.350
7,770.700

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.อ. ชลอ ชูวงษ์
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชาติพงษ์ จีระพันธุ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ตระกูล วินิจนัยภาค
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ต่อศักดิ์ โชติมงคล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ทวีป ตันพิพัฒนกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธนรัชต์ วิเชียรรัตน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พลชัย จิตติวิลัยลักษณ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พัฒนพงษ์ ตนุมัธยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วรุณเทพ วัชราภรณ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิบูลย์ สงวนพงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลโท อดิศักดิ์ รัตนรามา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ไกรสร บารมีอวยชัย
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย ต่อศักดิ์ โชติมงคล
ผู้อำนวยการ

1

นาย ปัญญา พนมวัลย์
รองผู้อำนวยการ

1

นาย ปัญญา ทองเจริญ
รองผู้อำนวยการ

1

นาย วุฒิ อนันบุญทริก
รองผู้อำนวยการ

1

นาย อลงกต เจริญภักดี
รองผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี --ไม่ระบุปี--  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com