เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

ธนาคารออมสิน

ชื่อ : ธนาคารออมสิน

ชื่อย่อ : ธอส. (GSB)

สังกัด : กระทรวงคลัง

พันธกิจ :
1.เป็นสถาบันเพื่อการออม

2.เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา

3.เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

4.เป็นสถาบันที่รับผิดชอบสังคม

เว็บไซด์ : http://www.gsb.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
1,826,568.260
3,610.700
4,532.380
2554
1,772,111.000
17,620.110
11,356.000
2553
1,461,189.220
19,399.730
8,567.000
2552
1,972,197.390
15,873.550
4,725.000
2551
378,383.090
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
762,970.000
9,865.000
6,600.000

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ขวัญชัย วงศ์นิติกร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชัยธวัช เสาวพนธ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ชูจิรา กองแก้ว
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประภาศ คงเอียด
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประเสริฐ หลุยเจริญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศรกวี ปูรณโชติ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุธรรม ศิริทิพย์สาคร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุรชัย โฆษิตเสรีวงค์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อำนวย ปรีมนวงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นางสาว กรประณม วงษ์มงคล
รองผู้อำนวยการธนาคาร

1

นาย ธัชพล กาญจนกูล
รองผู้อำนวยการธนาคาร

1

นางสาว นงเยาว์ พาชีรัตน์
รองผู้อำนวยการธนาคาร

1

นาย นเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ
รองผู้อำนวยการธนาคาร

1

นาย บรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ
รองผู้อำนวยการธนาคาร

1

นาย บุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำนวยการธนาคาร

1

นาย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
รองผู้อำนวยการธนาคาร

1

นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
ผู้อำนวยการธนาคาร

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com