เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ชื่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ชื่อย่อ : ธอส. (GH BANK)

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
1. ตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากของประเทศและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ

2. ดำรงความเป็นธนาคารอันดับ 1 ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ ปานกลาง

3. มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

4. มุ่งพัฒนาศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน

5. มุ่งสร้างองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ร่วมสร้างสรรค์สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซด์ : http://www.ghbank.co.th/

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
734,834.850
1,968.210
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
712,557.380
6,990.310
3,175.750
2553
678,883.850
6,354.110
2,665.550
2552
1,354,192.290
5,032.690
1,276.820
2551
318,093.300
ไม่มีกำไรสุทธิ
1,591.700
2550
617,215.080
1,932.650
1,220.000

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ชัยเกษม นิติสิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศาสตราจารย์ พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บรรพต ตั้งศัตยาภิรมย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสิทธิ์ สืบชนะ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง อาภัททรา ศฤงคารินกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.ท. เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย ฉัตรชัย ศิริไล
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาง อังคณา ไชยมนัส
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาง ไลวรรณ ปองเสงี่ยม
รองกรรมการผู้จัดการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com