เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

ชื่อ : ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : ()

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
1. มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า

2. เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ

3. เป็นธนาคารสำหรับลูกค้ารายย่อย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบัน

4.สร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา

6. ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เว็บไซด์ : http://www.ktb.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
2,123,845.970
6,376.560
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
1,964,998.990
17,027.380
0.001
2553
1,762,476.370
14,913.240
0.001
2552
1,543,830.140
12,189.160
0.001
2551
1,271,548.900
-18,267.760
0.001
2550
1,257,886.260
5,978.260
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย กัลยาณะ วิภัติภูิมิประเทศ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วีรภัทร ศรีไชยา
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง เบญจา หลุยเจริญ
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาง กิตติยา โตธนะเกษม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาง จรี วุฒิสันติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย ปริญญา พัฒนภักดี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นางสาว พรรณิภา อภิชาตบุตร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย วรภัค ธันยาวงษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาง วัลลยา แก้วรุ่งเรือง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย วิภูธา ตระกูลฮุน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นางสาว สมพิศ เจริญเกียรติกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย เวทย์ นุชเจริญ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com