เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่อ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่อย่อ : ธ.ก.ส. (BAAC)

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ ธ.ก.ส. ได้กำหนดพันธกิจสำคัญไว้ 5 ประการ คือ

      1) บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

      2) พัฒนาการเรียนรู้การจัดการทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกร ชุมชนและสถาบันเกษตรกร

      3) บริหารจัดการเงินทุน ให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน

      4) พัฒนาบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

      5) มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

เว็บไซด์ : http://www.baac.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
1,047,438.510
2,618.010
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
1,055,554.930
4,276.610
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
899,018.850
8,012.270
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
764,944.910
7,821.590
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
294,091.790
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
559,690.050
2,082.840
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ชวลิต ชูขจร
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประยูร รัตนเมธางกูร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มนัส แจ่มเวหา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ฤชุกร สิริโยธิน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย กมลพันธ์ อัศเวศน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

1

นาย จรุงค์ กู้เกียรติกูล
ผู้ช่วยผู้จัดการ

1

นาย ชัยวัฒน์ ปกป้อง
ผู้ช่วยผู้จัดการ

1

นาย บุญชู วิริยางกูร
ผู้ช่วยผู้จัดการ

1

นาย บุญช่วย เจียดำรงค์ชัย
รองผู้จัดการ

1

นาย บุญไทย แก้วขันตี
รองผู้จัดการ

1

นาย พงษ์เทพ รัตนธาดากุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ

1

นาย พรชัย ลิมปภาส
รองผู้จัดการ

1

นาง พูนสุข มุสิกลัด
รองผู้จัดการ

1

นาย มรกต พิธรัตน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

1

นาย ลักษณ์ วจนานวัช
ผู้จัดการ

1

นาย สมศักดิ์ กังธีระวัฒน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

1

นาย สุพัฒน์ เอี้ยวฉาย
ผู้ช่วยผู้จัดการ

1

นาย สุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ

1

นาย อดุลย์ กาญจนวัฒน์
รองผู้จัดการ

1

นาย อภิรมย์ สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com