เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ชื่อ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : ธสน. (EXIM Bank)

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ลงทุนไทย เพื่อการพัฒนาประเทศ

2. ดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมาย เพื่อพัฒนาการค้าและการลงทุน

3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เว็บไซด์ : http://www.exim.go.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
74,151.650
158.943
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
74,108.770
604.569
51.150
2553
67,917.880
144.737
191.590
2552
125,594.590
346.148
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
32,695.450
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
59,485.250
325.497
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย คนิสร์ สุคนธมาน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชุตินทร คงศักดิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว บัณฑรโฉม แก้วสอาด
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ปราณี ศิริพันธ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศ.ดร. วรเดช จันทรศร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิรุณ เกตุประกอบ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อภิชาต จงสกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เข็มชัย ชุติวงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย คนิสร์ สุคนธมาน
กรรมการผู้จัดการ

1

นาย สมพร จิตเป็นธม
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาย สมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
รองกรรมการผู้จัดการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com