เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ชื่อ : องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ชื่อย่อ : ()

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
1. สร้างความมั่นคงในการดำเนินธุุรกิจ

2. พัฒนาการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคอุตสาหกรรม

3. ส่งเสริมการจำหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการดำเนินงานเพื่อสร้างฐานะทางการเงินให้องค์กร

4. เป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม ดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

เว็บไซด์ : http://www.liquor.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
934.451
5.213
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
933.306
33.744
37.800
2553
945.256
43.173
60.960
2552
942.696
102.978
129.360
2551
937.022
153.810
54.280
2550
918.580
145.290
172.520

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย จงเจตน์ บุญเกิด
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จุมพล ริมสาคร
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตำรวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว นารี ตัณฑเสถียร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นิพิฐ อริยวงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศาสตรจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุรพันธุ์ ตนุมัธยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นางสาว กฤษณา คำใจ
รองผู้อำนวยการ

1

นาย สมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
ผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com