เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ชื่อ : โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ชื่อย่อ : ()

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
1. ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่

3. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน

4. กำกับการจัดจำหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ

5. จำหน่ายไพ่กับประเทศต่าง ๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน

เว็บไซด์ : http://playingcard.excise.go.th//

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
607.343
31.836
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
575.924
195.874
85.560
2553
485.010
147.087
199.100
2552
545.965
272.472
183.179
2551
444.472
256.315
442.856
2550
457.850
287.270
266.942

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย จุมพล ริมสาคร
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชัยธวัช เสาวพนธ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว นภารัตน์ กัลยาณสุต
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พิเชษฐ์ บุญยภักดี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง สมณีย์ มงคลโภชน์
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย ธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
ผู้อำนวยการ

1

นาย อนุพันธ์ บุญโยดม
รองผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com