เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ชื่อ : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : (ibank)

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
1) ให้บริการทางการเงินอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ 
2) เป็นช่องทางให้ชาวไทยมุสลิมเข้าถึงระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เป็นกลไกของรัฐบาลในการสร้างโอกาสให้ลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4) มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
5) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเป็นแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้ารายย่อย ธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่
6) เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในกลุ่มประเทศมุสลิม
7) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance & Compliance Excellence)
8) สนองตอบนโยบายรัฐโดยคำนึงถึงฐานะการเงินของธนาคาร (Government Agency & Stakeholder Benefit)

เว็บไซด์ : http://www.ibank.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
131,076.540
546.150
101.101
2553
98,828.970
1,186.980
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
45,342.830
355.207
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
8,424.400
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย จรูญเดช เจนจรัสสกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย บุญเชิด คิดเห็น
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มนัส แจ่มเวหา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. อดิศักดิ์ อัสมิมานะ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อรัญ วงศ์อนันต์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาย ธานินทร์ อังสุวรังษี
ผู้จัดการ

1

ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาย เถาถวัลย์ ศุภวานิช
รองกรรมการผู้จัดการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com