เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด

ชื่อ : บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด

ชื่อย่อ : ()

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
1. เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร

2. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ขององค์กร

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร แบบมืออาชีพ และ มีธรรมาภิบาล

เว็บไซด์ : http://www.sahathaihotel.com

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
231.089
2.095
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
231.675
6.170
1,047.730
2553
231.475
11.151
7.062
2552
228.823
5.475
20.010
2551
125.792
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
51.790

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นางสาว ปนัดดา พ่วงรับ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ปิยวรรณ วนอุกฤษฎ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com