เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ชื่อ : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : ธพว. (SME Bank)

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs ไทย

2. ให้บริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs ไทย

3. ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

เว็บไซด์ : http://www.smebank.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
105,460.400
-339.747
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
115,440.500
222.416
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
88,620.450
128.480
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
63,558.710
130.766
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
24,410.510
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
48,547.760
-709.410
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. นริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พิชัย ชุณหวชิร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง วณี ทัศนมณเฑียร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมหมาย โค้วคชาภรณ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อดุลย์ เลาหพล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อนุสรณ์ มุทราอิศ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย คงเดชา ชัยรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นางสาว ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาย พงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาย วรมิตร ครุฑโต
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาย สมชัย ตันติธนวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาย สมศักดิ์ ไชยเดช
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาย สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ

1

นาง อินทิรา โภคปุณยารักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com