เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ชื่อ : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ชื่อย่อ : ธพส. (กระทรวงการคลัง)

สังกัด : กระทรวงการคลัง

พันธกิจ :
เพื่อให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งได้กำหนด พันธกิจ (Mission) รองรับไว้ 2 พันธกิจ ได้แก่

1. สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
2. พัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ

เว็บไซด์ : http://www.dad.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2552
23,379.200
69.922
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
32,065.980
192.200
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
41,038.000
190.000
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ชาญณัฏฐ์ แก้วมณี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธนวัฒน์ อัมพุนันท์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. นริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประวิช สารกิจปรีชา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสิทธิ์ สืบชนะ
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ศรีนิดา พรหมหิตาธร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อดุลย์ ตั้งศัตยาภิรมย์
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com