เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ชื่อ : บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ชื่อย่อ : บตท. ()

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
บตท. จะส่งเสริมการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดย
1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของตลาดแรกสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยดำเนินธุรกรรมการ ลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน  เพื่อเสริมสร้างสภาพ คล่องและลด 2. ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  โดยทำธุรกรรมแปลงสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักทรัพย์ เพื่อขยายการหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนเข้ามาสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ออกตราสาร ทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลัง (Mortgage Backed Securities – MBS) หรือตราสารทางการเงินอื่นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนและลดปัญหา Funding Mismatch  ของสถาบันการเงิน
3. ช่วยให้ประชาชนสามารถขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใน ระยะยาวได้ มากขึ้นโดยการออกตราสารทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นบรรทัดฐานอัตรา ดอกเบี้ยอ้างอิง

เว็บไซด์ : http://www.smcthailand.com

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
1,496.210
0.506
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
1,716.740
4.102
1.151
2553
1,557.430
0.267
9.565
2552
2,482.090
26.120
8.800
2551
1,224.270
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
2,677.280
-325.803
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นางสาว กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย กายสิทธิ์ พิศวงปราการ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ฉัตรชัย ศิริไล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธรรมศักดิ์ ชนะ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ธัญญนิตย์ นิยมการ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วสันต์ เทียนหอม
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วินัย วิทวัสการเวช
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วิวิศน์ เตชะไพบูลย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมเกียรติ สินสุนทร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com