เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ชื่อ : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ชื่อย่อ : บสย. (TCG)

สังกัด : กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ :
• ช่วยเหลือ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
• ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ SMEs มากยิ่งขึ้น
• เร่งการกระจายสินเชื่อไปยัง SMEs ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
• ช่วยให้การพัฒนา SMEs บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซด์ : http://www.tcg.or.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
13,178.040
83.514
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
12,104.040
294.417
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
10,531.380
265.539
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
8,910.240
270.135
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
3,012.610
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
5,959.560
-115.100
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย คณิต แพทย์สมาน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชวิศ ชัยกิตติศิลป์
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ร้อยโท นพดล พันธุ์กระวี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
180,000 บาท/ปี

1

นาย พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วนิชย์ ปักกิ่งเมือง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อรุณ กมลกิจไพศาล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เครดิต พิมพ์พิสิฐถาวร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เลิศชัย กิตติรัตน์ไพบูลย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ไกรฤทธิ์ นิลคูหา
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาง นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี
รองผู้จัดการทั่วไป

1

นาย วัลลภ เตชะไพบูลย์
ผู้จัดการทั่วไป

1

นาย วิเชษฐ วรกุล
รองผู้จัดการทั่วไป

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com