เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชื่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : ททท. (TAT)

สังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พันธกิจ :

เว็บไซด์ : http://thai.tourismthailand.org

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
4,862.190
121.084
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
5,285.910
24.331
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
6,139.710
-421.022
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
5,486.790
255.770
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
5,722.420
149.650
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ธานี ทองภักดี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นิพนธ์ ฮะกีมี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ปิยะมาน เตชะไพบูลย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พระนาย สุวรรณรัฐ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง พิรมล เจริญเผ่า
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศรศักดิ์ แสนสมบัติ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว เพ็ญสุดา ไพรอร่าม
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาง จุฑาพร เริงรณอาษา
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย ธวัชชัย อรัญญิก
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย พงศธร เกษสําลี
รองผู้ว่าการฯ

1

นาง วิไลวรรณ ทวิชศรี
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย สรรเสริญ เงารังษี
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย สุรพล เศวตเศรนี
ผู้ว่าการฯ

1

นาย อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์
รองผู้ว่าการฯ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com