เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การเคหะแห่งชาติ

ชื่อ : การเคหะแห่งชาติ

ชื่อย่อ : กคช. (NHA)

สังกัด : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

พันธกิจ :
1. พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
2. บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัย
3. บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. พัฒนาศักยภาพขององค์กร และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้อย่างบูรณาการ
5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เป็นกลไกในการเสนอแนะและกำหนดทิศทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ

เว็บไซด์ : http://www.nha.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
77,681.440
-18.911
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
78,050.340
1,110.330
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
106,424.270
629.579
260.300
2552
110,018.030
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
100,583.460
-1,305.120
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย คณิต แพทย์สมาน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ชาญณัฏฐ์ แก้วมณี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย นิวัต วัชรขจร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย กฤษดา รักษากุล
รองผู้ว่าการฯ

1

นาง พรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย วิฑูรย์ เจียสกุล
ผู้ว่าการฯ

1

นาย สุกิจ สามเสนสุข
รองผู้ว่าการฯ

1

นาง อำภา รุ่งปิติ
รองผู้ว่าการฯ

1

นาง อุบลศรี สุนทรนัย
รองผู้ว่าการฯ

1

นาง แก้วกัณหา อนุกูลยุทธธน
รองผู้ว่าการฯ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com