เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ชื่อ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : กทท. (PAT)

สังกัด : กระทรวงคมนาคม

พันธกิจ :
1. บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่สำคัญ ให้มีบริการอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล เพื่อส่งเสริมระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi Modal) และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitiveness)
2.พัฒนาระบบการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า ให้มีโครงข่ายเชื่อมโยง (Logistics Chain) การให้บริการระหว่างท่าเรือ (Port Service Networks) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินทรัพย์อย่างสมดุลในเชิงธุรกิจเอกชนกับเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน

เว็บไซด์ : http://www.bkp.port.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
26,839.260
759.368
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
26,927.720
3,530.340
1,467.000
2553
25,956.140
2,830.660
1,630.260
2552
24,364.650
2,342.460
1,475.290
2551
12,188.180
3,311.200
1,102.820
2550
23,531.000
2,339.000
1,582.740

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย กฤษฎา อุทยานิน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย กฤษฏา บุณยสมิต
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.ต. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. จุฬา สุขมานพ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตำรวจเอก ชลธาร จิราณรงค์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย เรวัต พจนวิลาส
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

พลเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร
รองผู้อำนวยการ

1

เรือโท ชำนาญ ไชยฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ

1

ร้อยตำรวจโท ประจักษ์ ศรีวรรธนะ
นักบริหาร

1

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร
รองผู้อำนวยการ

1

นางสาว ลาวัลย์ อังคีรส
รองผู้อำนวยการ

1

เรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทโธ
ผู้อำนวยการ

1

นาย สุรพงษ์ รงศิริกุล
นักบริหาร

1

นาย สุวิชัย ศรีสุทธิพงศ์
ผู้ตรวจการ

1

นาง อัฌนา พรหมประยูร
ผู้ตรวจการ

1

เรือเอก อิทธิชัย สุพรรณกูล
รองผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com