เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : รฟท. ()

สังกัด : กระทรวงคมนาคม 

พันธกิจ :
 1. การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
2. การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 
3. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

เว็บไซด์ : http://www.railway.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
124,923.690
-7,584.030
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
92,161.440
-6,278.010
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

ผู้บริหาร

1

นาย กมล ตั้งกิจเจริญชัย
รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 2

1

นาย ต้องจิตร์ บุญฤทธิ์
ผู้ตรวจการรถไฟ 1

1

นาย นรากร ปั้นเก่า
ผู้ตรวจการรถไฟ 2

1

นาย ประจักษ์ มโนธัม
หัวหน้าหน่วยธุรกิจการเดินรถ

1

นาย ประภัสร์ จงสงวน
ผู้ว่าการฯ

1

นาย ประเสริฐ อัตตะนันทน์
หัวหน้าหน่วยธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

1

นาย พีระเดช หนูขวัญ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน(รักษาการแทน)

1

นาย ภากรณ์ ตั้งเจตสกาว
รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 1

1

นาย วิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์
รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ

1

นาย ศักดิ์ชัย หาญอาษา
ผู้ตรวจการรถไฟ 3

1

นาย สิทธิพงษ์ พรมลา
หัวหน้าหน่วยธุรกิจการซ่อมบำรุง

1

นาง สิริมา หิรัญเจริญเวช
ผู้ตรวจการรถไฟ 4

1

นาย เทอดชัย เพ่งไพฑูรย์
รองผู้ว่าการหน่วยธุรกิจการเดินรถ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2557
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com