เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ชื่อ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ชื่อย่อ : ขสมก. (BMTA)

สังกัด : กระทรวงคมนาคม 

พันธกิจ :
เป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจำทางใน เขตกรุงเทพและปริมณฑลให้เกิดการบูรณาการทางด้านโครงข่าย เส้นทางและการให้บริการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถให้ ประสานสอดคล้องกับการขนส่งมวลชนระบบอื่น โดยคำานึงถึง ประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก ส่งเสริมและสนับสนุน การนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

เว็บไซด์ : http://www.bmta.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
9,633.650
-1,219.390
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
9,020.630
-5,126.930
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
7,673.290
-4,972.580
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
5,056.240
-3,982.620
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
4,966.290
-5,880.000
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย กล่ำคาน ปาทาน
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ประสิทธิ์ ศิริภากรณ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง ปราณี ศุกระศร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตำรวจโท สถาพร ดวงแก้ว
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย โอภาส เพชรมุณี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

ว่าที่พันตรี ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค
รองผู้อำนวยการ

1

นาย นเรศ บุญเปี่ยม
รองผู้อำนวยการ

1

นาย สมศักดิ์ บุญช่วย
รองผู้อำนวยการ

1

นาย โอภาส เพชรมุณี
ผู้อำนวยการ

1

นาย โอภาส เพชรมุณี
ผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี --ไม่ระบุปี--  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com