เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : ()

สังกัด : กระทรวงคมนาคม 

พันธกิจ :
1.ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ การบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า

2. มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล และมีผลประกอบการที่น่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้และทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ

4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

เว็บไซด์ : http://www.thaiairways.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
281,396.620
3,667.800
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
274,444.700
-10,162.110
1,392.410
2553
293,760.000
15,397.940
216.749
2552
271,694.090
7,415.830
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
269,904.950
16,014.130
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
272,086.200
6,342.060
1,507.120

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย คณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย จุลสิงห์ วสันตสิงห์
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.อ.ดร. พงศพัศ พงษ์เจริญ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วรเดช หาญประเสริฐ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สุธรรม ศิริทิพย์สาคร
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลอากาศเอก หม่อมหลวงสุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อภิพร ภาษวัธน์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย ดนุช บุนนาค
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย ธีรพล โชติชนาภิบาล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย นิรุจน์ มณีพันธ์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย ปานฑิต ชนะภัย
กรรมการผู้จัดการ

1

เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาง วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1

นาย โชคชัย ปัญญายงค์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2531
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2517
คณะผู้บริหารชุดปี --ไม่ระบุปี--  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com