เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : ทอท. (AOT)

สังกัด : กระทรวงคมนาคม

พันธกิจ :
ดำเนิน ธุรกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนือระดับ ให้บริการด้วยใจรัก พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

เว็บไซด์ : http://www2.airportthai.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
150,637.050
1,257.180
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
147,119.790
2,528.300
550.000
2553
145,832.000
1,415.970
420.000
2552
149,019.880
717.261
2,580.000
2551
73,227.990
7,321.050
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
143,476.910
1,094.870
2,750.000

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาง จันทิมา สิริแสงทักษิณ
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ธานินทร์ อังสุวรังษี
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
24,323 บาท/ปี

1

พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตำรวจตรี มณเฑียร ประทีปะวณิช
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย วัฒนา เตียงกูล
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
24,323 บาท/ปี

1

นาย วิศณุ ทรัพย์สมพล
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมชาย พูลสวัสดิ์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย สมชัย สวัสดีผล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com