เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อ : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อย่อ : (AEROTHAI)

สังกัด : กระทรวงคมนาคม 

พันธกิจ :
เป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความปลอดภัย
เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและผลประโยชนแห่งชาติ

เว็บไซด์ : http://www.aerothai.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
6,521.240
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
7,274.790
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
7,117.310
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
7,179.740
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
6,563.580
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
6,463.000
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย กุศล แย้มสอาด
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย พิสิษฐ บุญช่วง
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย ไกรทส องค์ชัยศักดิ์
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com