เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท ขนส่ง จำกัด

ชื่อ : บริษัท ขนส่ง จำกัด

ชื่อย่อ : บขส. (TCL)

สังกัด : กระทรวงคมนาคม 

พันธกิจ :
1.พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยความสะดวกสบาย ความตรงต่อเวลา และความทันสมัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจสถานี

2.สร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ จัดบริการเดินรถ ให้มีลักษณะโครงข่าย ที่ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พัฒนาสถานีและศูนย์ซ่อมบำรุงในลักษณะที่ครบวงจร

3.รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสาร รวมถึงให้การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและบุคคลที่สาม โดยยกระดับมาตรฐานในการกำกับดูแลทั้งรถบริษัทฯและผู้ประกอบการรถร่วม

4.บริหารกิจการโดยยึดถือประโยชน์ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพบุคลากร สร้างความได้เปรียบในเชิงต้นทุน และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อนำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้

เว็บไซด์ : http://www.transport.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
4,454.140
13.872
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
4,521.290
124.514
58.322
2553
4,226.650
78.773
15.003
2552
4,191.730
338.687
182.751
2551
2,104.900
58.051
16.930
2550
4,061.000
216.000
115.100

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นาย ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวัต
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย มานิต มัสยวาณิช
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย รชตะ ด่านกุล
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

นาย สมชัย ศิริวัฒนโชค
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

พล.ต.ท. สุชาติ เหมือนแก้ว
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

1

ผศ.ดร. อรนุช สูงสว่าง
กรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาย บุญช่วย สกุลวิไลเลิศ
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร

1

นาย พินิจ คำปู่
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

1

นาย วุฒิชาติ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ

1

นาย วุฒิชาติ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1

นาย สมบัติ นะนุนา
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ CFO

1

นางสาว อรนุช ภู่วัฒนวนิชย์
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542
คณะผู้บริหารชุดปี --ไม่ระบุปี--  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com