เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด

ชื่อ : บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด

ชื่อย่อ : (TMN)

สังกัด : กระทรวงคมนาคม 

พันธกิจ :
1. บริการขนส่งสินค้าทางทะเลทุกภาคพื้นทวีป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2. เป็นตัวแทนบริษัทเรือในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำ

3. ขยายขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อหารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ลดการขาดดุลค่าระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

4. เป็นกลไกของรัฐในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับภาคการค้าและการส่งออก โดยเฉพาะระวางเรือ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเรียกเก็บจากผู้ส่งออก อันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการส่งออกของไทย

5. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติด้วยการอนุรักษ์พลังงานในภาวะการณ์คับขัน

6. เสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อเป็นสายการเดินเรือแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี

7. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนากิจการพาณิชยนาวีให้มีมาตรฐานตามการเดินเรือสากลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เว็บไซด์ : http://www.tmn.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2554
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกำไรสุทธิ
0.781
2551
142.998
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

ผู้บริหาร

1

ดร. จุฬา สุขมานพ
รักษาการผู้อำนวยการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com