เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

สถาบันการบินพลเรือน

ชื่อ : สถาบันการบินพลเรือน

ชื่อย่อ : สบพ. (CATC)

สังกัด : กระทรวงคมนาคม

พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค

2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการด้านการขนส่งทางอากาศ เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศยานของไทยในภูมิภาคเอเชีย

3. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน

4. ขยายการให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก

5. สนับสนุนกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย

เว็บไซด์ : http://www.catc.or.th/

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
1,015.540
31.332
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
1,018.250
58.913
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
972.057
27.252
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
1,149.330
48.273
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
451.119
ไม่มีกำไรสุทธิ
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

พลอากาศเอก.ม.ล. สุทธิรัตน์ เกษมสันต์
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง
ผู้ว่าการฯ

1

ร้อยเอก ชินกฤต มั่นชาวนา
รักษาการผู้อำนวยการกองฝึกบิน

1

นาย ฐาปนพงศ์ พุทธศิริ
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

1

นางสาว ภัคณัฏฐ์ มากช่วย
รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร

1

นางสาว ภัคณัฏฐ์ มากช่วย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

1

น.อ.ตรี ดร. วัฒนา มานนท์
รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

1

พันจ่าอากาศเอก สมบัติ ภู่ทอง
รักษาการผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน

1

น.อ.โท อภิชาติ วาทะวัฒนะ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบิน

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com