เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ชื่อ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : กทพ. (EXAT)

สังกัด : กระทรวงคมนาคม 

พันธกิจ :
1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย

2. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม

3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม            

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ

เว็บไซด์ : http://www.exat.co.th/

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
185,815.820
718.144
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
188,608.970
4,345.100
2,234.000
2553
189,894.450
3,086.320
604.000
2552
189,468.620
2,561.240
862.000
2551
175,146.340
1,242.130
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
163,690.000
1,308.000
1,031.250

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

ผู้บริหาร

1

นาย ชวลิต วัฒนกูล
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

1

นาย ณรงค์ เขียดเดช
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

1

นาย สินธพ สิริสิงห
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

1

นาย สุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

1

นาย อัยยณัฐ ถินอภัย
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1

นาย เลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์
รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2549
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2547
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2546
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2545
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2544
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2543
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2542  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com