เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

ข้อมูลหน่วยงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ชื่อ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ : รฟม. (MRTA)

สังกัด : กระทรวงคมนาคม 

พันธกิจ :
1. จัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากลและแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

2. จัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สะดวก ปลอดภัยตรงเวลาโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

3. กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา

4. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนนิการต่างๆ เพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนมีบริการที่ดีตามความต้องการของประชาชน

5. ศึกษา วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้เป็น ศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

6. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และสนับสนุนการพัฒนา ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

เว็บไซด์ : http://www.mrta.co.th

1


ผลการดำเนินงาน(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
สินทรัพย์
กำไรสุทธิ
รายได้นำส่งรัฐ
2555
129,498.440
-1,016.200
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2554
127,212.630
-11,832.380
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2553
109,915.650
-862.875
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2552
103,756.050
-12,069.700
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2551
51,508.780
-8,595.200
ไม่ได้นำส่งรัฐ
2550
101,677.220
1,757.300
ไม่ได้นำส่งรัฐ

คณะผู้บริหารชุดปี ปัจจุบัน


กรรมการ

1

นางสาว รัชนี ตรีพิพัฒน์กุล
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรวม:
ไม่มีข้อมูล

ผู้บริหาร

1

นาง กฤตยา สุมิตนันท์
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย ชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์
รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)

1

นาย ธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ

1

นาย นรวิชญ์ หล้าแหล่ง
ที่ปรึกษา

1

นาย ประพนธ์ วงศ์วิเชียร
ที่ปรึกษา

1

นาย ประพนธ์ ชนะกิจจานุกิจ
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ

1

นาย ปราโมทย์ อินสว่าง
ที่ปรึกษา

1

นาย พีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

1

นาย ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล
ผู้ว่าการฯ

1

นาย รณชิต แย้มสอาด
รองผู้ว่าการฯ

1

นาย สัจจพงศ์ สนั่นเสียง
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ

1

นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ
ที่ปรึกษา

1

นางสาว เสาวณิต เหลืองอรุณรุ่ง
ที่ปรึกษา

 

ดูข้อมูลผู้บริหารทั้งหมด หน่วยงานอื่นๆในกลุ่ม พลังงาน
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2556
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2554
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2553
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2552
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2551
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2550
คณะผู้บริหารชุดปี พ.ศ.2548  

 
   

 


 

 


154/1 ซอย ยาสูบ 1 (วิภาวดีรังสิต 5 แยก 4)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-6176185 Fax: 02-6176186 Email: tpdnet@hotmail.com